سیستم قالب دیوار دو طرفه

در بسیاری از پروژه های بزرگ و کوچک بعلت محدودیت در تغییر شکل سازه، استفاده از دیوار برشی اجنتاب ناپذیر است.

جزییات بیشتر

سیستم قالب دیوار یکطرفه

جهت جلوگیری از رانش خاک اطراف سازه و یا در سازه هایی که یک طرف آن محدود می باشد، از قالب یکطرفه استفاده می گردد.

جزییات بیشتر