برای حفظ محیط زیست برای نسل های آینده همواره تلاش کرده ایم تا از روش های سازگار با محیط زیست در این صنعت استفاده نماییم.در اجرای این سیاست، ما به دنبال اطمینان از اجرای قوانین و مقررات زیست محیطی مربوطه، پیشگیری از ایجاد آلودگی، استفاده موثر از منابع طبیعی، به حداقل رساندن ضایعات، دادن آگاهی های زیست محیطی به نیروی انسانی، نظارت موثر و بهبود بخشیدن در عملکرد زیست محیطی می باشیم.