“کومش فرم” به تطابق با استانداردهای جهانی برای حفظ ایمنی نیروی انسانی و جلوگیری از حوادث در حین کار متعهد است. تدوین برنامه های آموزشی رایگان، امنیت بیشتر، سرعت بالاتر و تضمین رعایت اصول قالب بندی را تامین می کند.