مهندسین آموزش دیده با حضور در سایت پروژه، می توانند با ارائه راهکار های عملی در مورد چگونگی استفاده بهتر از تجهیزات به شیوه ای ایمن و کارآمد، در سرعت و کیفیت کار شما موثر واقع گردند.